تبلیغات
افزایش بازدید - بررسی اثر سطوح مختلف سوپر جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک

افزایش بازدید

در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

تهران کارآفرین را بخاطر بسپارید(تی کی وب)، tkweb.mihanblog.com  و newtk.ir ،  tkweb.ir ، در صورتی که نتوانستید به صورت آنلاین پرداخت و دانلود نمایید برای خرید تلفنی با شماره ی ٠٩٠١٠٥٩٣٦٠٧ تماس بگیرید.

نظر به اینکه تعداد فایل ها ، پاورپوینت اماده ، مقاله ترجمه شده و پایان نامه اماده بسیار زیاد است موضوع مورد نظر خود را از ستون سمت راست جستجو کنید؛
هر فایلی با هر موضوعی را از ما بخواهید؛ تهران کارآفرین، تی کی وب، tkweb، افزایش امار بازدید ، کسب درآمد اینترنتی


دسته بندی : فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

چكیده 1

1- فصل اول: کلیات

 

مقدمه. 2

1-2- فرضیه های پژوهش... 5

1-3-اهداف تحقیق. 6

2- فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

 

2-1- مورفولوژی و فیزیولوژی گندم. 7

2-1-1- گیاه‌شناسی گندم. 7

2-1-2- تاریخچه گندم در جهان و ایران. 8

2-1-3- سازگاری. 9

2-2- مراحل مختلف زندگی گندم. 10

2-2-1- جوانه زنی. 10

2-2-2- سبز شدن. 11

2-2-3- پنجه‌زنی. 12

2-2-4- رشد طولی ساقه. 13

2-2-5- گل‌انگیزی. 13

2-2-6- غلاف رفتن. 14

2-2-7- ظهور سنبله. 14

2-2-8- گلدهی (گرده‌افشانی) 15

2-2-9- شیری شدن دانه. 15

2-2-10- خمیری شدن دانه. 15

2-2-11- رسیدن دانه. 16

2-3- مدیریت تنش خشكی. 16

2-3-1- پیش‌آگاهی. 17

2-3-2- عملیات خاك ورزی مناسب.. 17

2-3-3- انتخاب ارقام مقاوم به خشكی. 18

2-3-4- تاریخ كشت.. 19

2-3-5- عمق مناسب كاشت.. 19

2-3-6- رعایت تراكم مناسب كاشت.. 19

2-3-7- استفاده از مالچ. 20

2-3-8- انجام صحیح آبیاری. 20

2-3-9- كنترل علفهای هرز، آفات و بیماریها 21

2-3-10- تناوب.. 22

2-3-11- استفاده از مواد شیمیایی و آلی كاهش دهنده شدت تنش خشكی. 22

2-3-12- تأمین حاصلخیزی خاك.. 23

2-3-13- استفاده از اصلاح‌كننده‌های خواص فیزیكی خاك.. 24

2-4- اثرات تنش كمبود آب بر گیاه 31

3- فصل سوم: مواد و روش ها

 

3-1- زمان و موقعیت جغرافیایی محل اجرای طرح. 34

3-2- گندم رقم شهریار 36

3-2-1- عملكرد دانه. 37

3-2-2- مشخصات زراعی. 37

3-2-3- مناطق مناسب كشت.. 37

3-2-4- كیفیت نانوایی. 37

3-2-5- مقاومت به بیماری. 38

3-2-6- توصیه‌های زراعی. 38

3-2-7- میزان مصرف بذر 38

3-2-8- میزان كود مورد نیاز 38

3-3- مشخصات خاك مورد استفاده در آزمایش... 39

3-4- نوع طرح و تیمارهای آزمایشی. 39

3-5- مراحل انجام آزمایش... 41

3-5-1- برداشت.. 43

3-5-2- اندازه‌گیری‌ها 43

3-5-3- تجزیه و‌تحلیل دادها 45

4- فصل چهارم: نتایج، بحث

 

4-1- اجزای عملكرد و عملكرد 46

4-1-1- عملكرد دانه. 46

4-1-1-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر‌جاذب بر عملكرد دانه. 46

4-1-1-2- اثر نوع خاك بر عملكرد دانه. 47

4-1-1-3- اثر سطوح مختلف رطوبت (آبیاری) بر عملكرد دانه. 48

4-1-2- عملكرد بیولوژیك.. 50

4-1-2-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر‌جاذب بر عملكرد بیولوژیك.. 50

4-1-2-2- اثر نوع خاك بر عملكرد بیولوژیك.. 51

4-1-2-3- اثر سطوح مختلف رطوبت بر عملكرد بیولوژیك.. 52

4-1-3- شاخص برداشت.. 53

4-1-3-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر‌جاذب بر شاخص برداشت.. 53

4-1-3-2- اثر نوع خاك بر شاخص برداشت.. 55

4-1-3-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر شاخص برداشت.. 55

4-1-4- تعداد سنبله در گلدان. 57

4-1-4-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر‌جاذب بر تعداد سنبله در گلدان. 57

4-1-4-2- اثر نوع خاك بر تعداد سنبله در گلدان : 58

4-1-4-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر تعداد سنبله در گلدان. 59

4-1-5- تعداد دانه در سنبله. 61

4-1-5-1- اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر‌جاذب بر تعداد دانه در سنبله. 61

4-1-5-2- اثر نوع خاك بر تعداد دانه در سنبله. 62

4-1-5-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر تعداد دانه در سنبله. 62

4-1-6- وزن هزار دانه. 64

4-1-6-1- اثر سطوح مختلف سوپر‌جاذب بر وزن هزار دانه. 64

4-1-6-2- اثر نوع خاك بر وزن هزار دانه. 65

4-1-6-3- اثر سطوح مختلف آبیاری بر وزن هزار دانه. 66

4-1-6-4- اثرات متقابل خاک و آبیاری بر عملکرد دانه. 68

5- فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

 

5-1- نتیجه گیری. 72

5-2- پیشنهادات.. 74

فهرست منابع. 75

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان

صفحه

 

 

جدول 3-1: مشخصات آب و هوایی در طول دوره آزمایش

33

جدول3-2: بارندگی ماهانه شهر یاسوج طی دوره 22 ساله (سال 1387- 1365) به میلی‌متر

34

جدول 3-3: درجه حرارت شهر یاسوج طی دوره 22 ساله (سال1387-1365 ) به سانتی گراد

34

جدول 3-4: مشخصات خاك مورد استفاده شده در آزمایش

38

جدول3-5: مشخصات فیزیكی – شیمیایی پلیمر سوپرجاذب

40

جدول 4-1: تجزیه واریانس عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و اجزاء عملکرد دانه

68

جدول 4-2: مقایسه میانگین اثرهای ساده تیمارها بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و اجزاء عملکرد دانه

69

جدول 4-3: همبستگی پیرسون بین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و اجزاء عملکرد دانه

70

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

فهرست اشکال

 

 

عنوان

صفحه

 

 

شکل 3-1- گندم رقم شهریار

35

شکل 3-2- بذر و گلدان­های مورد استفاده

41

شکل 3-3- طریقه کاشت بذر در گلدان­ها

41

شکل 3-4- گلدان­های مورد آزمایش

42

شکل 3-5- مقایسه ارتفاع ساقه و تعداد سنبله   در گلدان­ها

43

 

 


 

فهرست نمودارها

 

 

عنوان

صفحه

 

 

نمودار 4-1: اثر کاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بر میانگین عملکرد

 

46

نمودار 4-2: اثر نوع خاک بر میانگین عملکرد دانه

47

نمودار4-3: اثر سطوح مختلف آبیاری بر میانگین عملکرد دانه

48

نمودار 4-4: اثر مصرف سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب بر میانگین عملکرد بیولوژیک

50

نمودار 4-5: اثر نوع خاک بر میانگین عملکرد بیولوژیک

51

نمودار 4-6: اثر سطوح مختلف آبیاری (رطوبت) بر میانگین عملکرد بیولوژیک

52

نمودار 4-7: اثر سطوح مختلف سوپرجاذب بر میانگین شاخص برداشت

53

نمودار 4-8: اثر نوع خاک بر میانگین شاخص برداشت      

54

نمودار 4-9: اثر سطوح مختلف آبیاری بر میانگین شاخص برداشت  

55

نمودار 4-10: اثر مصرف سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب بر میانگین تعداد سنبله در گلدان

57

نمودار 4-11: اثر نوع خاک بر میانگین تعداد سنبله در گلدان

58

نمودار 4-12: اثر سطوح مختلف آبیاری بر میانگین تعداد سنبله در گلدان      

59

نمودار 4-13: اثر مصرف سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بر میانگین تعداد دانه درسنبله  

60

نمودار 4-14: اثر نوع خاک بر میانگین تعداد دانه در سنبله  

61

نمودار 4-15: اثر سطوح مختلف آبیاری بر میانگین تعداد دانه در سنبله

63

نمودار 4-16: اثر مصرف سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب بر میانگین وزن هزار دانه

64

نمودار 4-17: اثر نوع خاک بر میانگین وزن هزار دانه    

65

نمودار 4-18: اثر سطوح مختلف آبیاری بر میانگین وزن هزار دانه

66

نمودار 4-19: اثر متقابل خاک و آبیاری بر عملکرد دانه                                          

67

چكیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر كاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب A-200 بر عملكرد و اجزای عملكرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف تنش خشکی در دو نوع خاك با بافت­های متفاوت در منطقه چیتاب، در 40 كیلومتری غرب یاسوج در سال 88-1387 در گندم رقم شهریار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تكرار به صورت گلدانی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: آبیاری در سه سطح (FC، 0.7FC و 0.5FC) تیمار خاك در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر كاربرد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب A-200 بر عملكرد و اجزای عملكرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف تنش خشکی در دو نوع خاك با بافت­های متفاوت در منطقه چیتاب، در 40 كیلومتری غرب یاسوج در سال 88-1387 در گندم رقم شهریار انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تكرار به صورت گلدانی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: آبیاری در سه سطح (FC، 0.7FC و 0.5FC) تیمار خاك در دو سطح (بافت سنگین و بافت سبك) و پلیمر سوپرجاذب در چهار سطح (0، 1، 2 و 4 گرم پلیمر سوپرجاذب در كیلوگرم خاك) بودند. نتایج نشان داد سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب بر عملكرد دانه، عملكرد بیولوژیك، تعداد سنبله، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله اثر معنی­داری داشت. با افزایش مقدار سوپرجاذب عملكرد دانه افزایش یافت. اثر نوع خاك بر عملكرد دانه و عملكرد بیولوژیك در سطح 1 درصد معنی­دار بود. در خاك با بافت سنگین، عملكرد دانه و عملكرد بیولوژیك بیشتری به دست آمد. اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملكرد دانه، عملكرد بیولوژیك، شاخص برداشت، تعداد سنبله، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله در سطح 1 درصد معنی­دار گردید. بالاترین عملكرد دانه و عملكرد بیولوژیك مربوط به تیمار FC بود و با افزایش تنش عملكرد دانه و عملكرد بیولوژیك كاهش یافت. تنش خشكی با كاهش اجزای عملكرد بخصوص تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله باعث كاهش عملكرد دانه شد. بر همكنش پلیمر سوپرجاذب، نوع خاك و تنش خشکی برای هیچكدام از پارامترهای اندازه گیری شده معنی­دار نشد. حداكثر میانگین عملكرد دانه به طور جداگانه از مصرف 4 گرم پلیمر سوپرجاذب در كیلوگرم خاك، خاك با بافت سنگین و تنش خشکی FC به دست آمد.

واژه های كلیدی: خاك، پلیمر سوپرجاذب، گندم، عملكرد و تنش خشکی.


 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی


و......

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت

تعداد مشاهده: 4 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 103

حجم فایل:6,893 کیلوبایت

 قیمت: 7,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
برچسب ها: خاك پلیمر سوپر جاذب گندم عملكرد و تنش خشکیاثر سطوح مختلف گندم سوپر جاذب A 200 بررسی عملکرد گندم بررسی سطوح مختلف آبیاری بررسی خاک با بافت های متفاوتدانلود پایان نامه رایگان کشاورزیدانلود پایان نامه ارشد کشاورزی دانلود

نظرات() 
http://shinassis.hatenablog.com/entry/2016/02/22/133724
جمعه 13 مرداد 1396 08:29 ب.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a
lot about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other
than that, this is fantastic blog. A great read.
I'll certainly be back.
آی مارکت
جمعه 18 تیر 1395 08:06 ب.ظ
سلام و احترام خدمت مدیر محترم وبلاگ

به تازگی فروشگاهی راه اندازی کردیم که میتوانید محصولات خوبی با قیمت مناسب سفارش بدید

مارک خوب MP3 Player فقط 14000 تومان
دستگاه برقی دفع حشرات 18000 تومان
ماساژور ، ساعت LED ، عینک و وسایل دیگه....

خودتون بیاید قیمت ها رو ببینید چقدر مناسبه

منتظرتون هستیم!


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • آخرین پستها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :